Statut Biblioteki

 

STATUT

 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W NOWEJ WSI WIELKIEJ

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, zwana w dalszej treści niniejszego statutu Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.

 

§ 2.

 

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), niniejszego statutu.

 

§ 3.

 

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nowa Wieś Wielka.

 2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

 3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.

 4. Biblioteka posługuje się pieczęciami:

 a) prostokątną, zawierającą w swej treści nazwę „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i adres,

 b) okrągłą, w brzmieniu: „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” do identyfikacji zbiorów w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej,

 c) okrągłą, w brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Brzozie” do identyfikacji zbiorów w filii w Brzozie.

 

§ 4.

 

1. Siedziba Biblioteki mieści się w Nowej Wsi Wielkiej przy ulicy Kwiatowej 20.

 2. Terenem działania Biblioteki jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Nowa Wieś Wielka.

 3. Biblioteka tworzy siec biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w miejscowości Brzoza.

 

 Rozdział II

 Cele i zadania biblioteki

 

§ 5.

 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

  § 6.

 

1. Do zadań Biblioteki należy prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, wystawienniczej i usługowej, a w szczególności:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych – Internetu,

d) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

Rozdział III

 Organizacja Biblioteki

 

§ 7.

 

1. Biblioteką kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.

 

§ 8.

 

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

 

§ 9.

 

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i publiczny punkt dostępu do Internetu oraz posiada filię w miejscowości Brzoza.

2. Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie.

 

Rozdział IV

 Gospodarka finansowa Biblioteki

 

 § 10.

 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

 

 § 11.

 

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Biblioteki.

 2. Plan działalności Biblioteki ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.

 

§ 12.

 

Przychodami Biblioteki są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu oraz innych instytucji, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł, a także opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach.

 

 

Rozdział V

 Nadzór nad Biblioteką

 

§ 13.

 

1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje organizator.

2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki.

3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności

 a) realizację zadań statutowych,

 b) gospodarkę finansową

4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

 

Rozdział VI

 Postanowienia końcowe

 

§ 14.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

 

§ 15.

 

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.